Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. AANMELDING EN AFSPRAKEN

1.1 Behandeling geschied volgens afspraak.

1.2 Cranio sacraal therapie wordt door de meeste zorgverzekeraars in aanvullende  pakketten vergoed, maar alleen bij behandeling door een cranio sacraal therapeut die is aangesloten aangesloten bij een van de beroepsverenigingen. Vergoeding valt onder de verantwoordelijkheid van de cliënt.

1.2 Cliënt kan zonder verwijzing van een arts of specialist bij Craniopraktijk Nadja Brouwer in behandeling komen. Echter indien aanvullende informatie vereist is, zal Craniopraktijk Nadja Brouwer contact opnemen met uw huisarts. Dit gaat uiteraard in goed overleg en met goedkeuring van de cliënt. Indien bij Craniopraktijk Nadja Brouwer merkt dat voor de cliënt andersoortige hulp gewenst is, verwijst bij Craniopraktijk Nadja Brouwer de cliënt terug naar de huisarts.

1.3 Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dient cliënt tenminste 24 uur van tevoren telefonisch of via whatsapp af te zeggen. Dit geldt ook voor de eerste afspraak. Niet tijdig afgezegde afspraken kunnen volledig in rekening worden gebracht.

1.4 Een sessie duurt 60 minuten.

1.5 Een sessie vind plaats middels face-to-face contact, eventueel kan er tussen de sessies door telefonisch of via beeldbellen contact gezocht worden.

ARTIKEL 2. DOSSIERVOERING

2.1 Craniopraktijk Nadja Brouwer is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Dossiervoering is ook nodig om de voortgang van het proces te kunnen bewaken.

2.2 Het dossier is en blijft eigendom van Craniopraktijk Nadja Brouwer. Twintig jaar na afronding van het therapeutische proces met de cliënt wordt het dossier vernietigd.

2.3. In het dossier worden de volgende zaken opgenomen: basisgegevens (naam, zorgverzekeringsnummer, adres, telefoon, e-mail), verslag van de intake, verleende toestemming voor derden overleg, achtergrondinformatie, onderzoeksresultaten, het behandelplan, de sessie- en/of observatieverslagen, uiteindelijk de reden van uitschrijving en de resultaten van de behandeling. Derden mogen cliëntdossiers niet inzien, tenzij cliënt hier schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

2.4. Cliënt kan zijn/haar dossier inzien, maar niet meenemen. Cliënt doet een schriftelijke aanvraag voor inzage bij Craniopraktijk Nadja Brouwer. Cliënt heeft recht op kopieën van het eigen dossier. Als de cliënt een andere visie heeft dan welke in het dossier staat, dan mag de cliënt aan de zorgverlener vragen om het dossier te wijzigen of om de eigen visie toe te voegen aan het dossier.

 2.5 Door ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst geeft u Craniopraktijk Nadja Brouwer toestemming tot dossiervorming t.b.v. van uw behandeling, zoals bedoelt op basis van RBCZ, en beroepscode VBAG.

 ARTIKEL 3. GEHEIMHOUDING

3.1 Craniopraktijk Nadja Brouwer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de cranio sacraal therapie van de cliënt of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

ARTIKEL 4. MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

4.1 De meldcode is een stappenplan waarin staat hoe een professional moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit basismodel is via de site www.debeeldendtherapeut.nl te downloaden.

4.2 Voor vermoedens van kindermishandeling is het leerstuk van het conflict van plichten nog eens bevestigd in artikel 53 lid 3 van de Wet op de jeugdzorg dat een uitdrukkelijk meldrecht bevat. Iedere beroepskracht met een beroepsgeheim of een andere zwijgplicht heeft op basis van dit wettelijk meldrecht het recht om vermoedens van kindermishandeling, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of de ouder, bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, Veilig Thuis, te melden. Daarnaast omvat het meldrecht het recht voor de beroepskracht om op verzoek van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, Veilig Thuis, informatie over het kind en/of zijn ouders te verstrekken, eveneens zo nodig zonder toestemming van het kind en/of de ouder.

ARTIKEL 5. BETALINGSVOORWAARDEN

5.1 De door Craniopraktijk Nadja Brouwer aan een cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voortvloeiend uit de consultatie c.q. behandeling of verrichting ten behoeve van de cliënt, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan o.v.v. het factuurnummer.

5.2 Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen is voldaan, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De cliënt is met ingang van de dag waarop hij/zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd zolang als de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichting te voldoen. Craniopraktijk Nadja Brouwer zal op die rente aanspraak maken indien de cliënt ook nog na de in het lid 6.1 van dit artikel bedoelde termijn niet aan zijn/haar verplichting heeft voldaan.

5.3 Indien de cliënt in het in lid 5.2 van dit artikel genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, is Craniopraktijk Nadja Brouwer gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. En de behandeling direct te staken.

5.4 Alle buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de incasso, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van  € 75,00 excl. btw.

5.5 Het zittingstarief wordt jaarlijks geïndexeerd. Tariefswijzigingen worden vooraf bekend gemaakt.

 ARTIKEL 6. SCHADE

6.1 Craniopraktijk Nadja Brouwer is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die de cliënt geleden heeft door het bezoeken van de praktijk of een behandeling. Dit behelst ook zoekgeraakte spullen en/of materialen van de cliënt voor, tijdens of na een bezoek aan de praktijk.

 ARTIKEL 7. WET DEREGULERING BEOORDELING ARBEIDSRELATIE (DPA)

7.1 Craniopraktijk Nadja Brouwer en cliënt verhouden zich gedurende de sessies nimmer tot elkaar als in een arbeidsrelatie. Craniopraktijk Nadja Brouwer werkt als zelfstandige. Op grond hiervan kan de cliënt nooit verplicht worden tot het betalen van kosten die verbonden zouden zijn aan een arbeidsrelatie (zoals werkgeversbelastingen). Dit geldt ook voor bedrijven wiens medewerkers als cliënt gebruik maken van de diensten van Craniopraktijk Nadja Brouwer. Hiertoe kan indien nodig een modelovereenkomst gesloten worden.

 ARTIKEL 8. AANSPRAKELIJKHEID

Indien Craniopraktijk Nadja Brouwer aansprakelijk is bevonden voor geleden schade naar aanleiding van de cranio sacraal therapie, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

8.1 De aansprakelijkheid van Craniopraktijk Nadja Brouwer voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

8.2  Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van therapeut beperkt tot de factuurwaarde van een sessie van de bedoelde cliënt.

8.3  In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een behandeling met een looptijd langer dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte van die cliënt.

8.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Craniopraktijk Nadja Brouwer.