Privacyverklaring

Craniopraktijk Nadja Brouwer gevestigd aan Wilhelminalaan 2a te Hoorn en De Hoefsmid 3 te Heiloo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Door middel van deze verklaring wil craniopraktijk Nadja Brouwer je infomeren over het hoe en waarom persoonsgegevens worden verwerkt.

Persoonsgegevens die wij verwerken doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geboortedatum
– Eventuele bijzonderheden die voor behandelingen van belang zijn.
– Verzekeringsnummer
Er worden alleen gegevens gevraagd die echt noodzakelijk zijn. 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat naast uw persoonsgegevens, het intakeformulier, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Craniopraktijk Nadja Brouwer doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
– zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens,
– er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens
– passende maatregelen nemen om misbruik, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.
Daarnaast heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
– Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
– Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
– Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
– Contact met je te kunen opnemen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te infomeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten
– Om je de gewenste behandeling te kunnen geven.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Craniopraktijk Nadja Brouwer en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die ik van je heb, naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen.

Ja kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar zie contactpagina.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Craniopraktijk Nadja Brouwer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.
– Je naam, adres en woonplaats
– Jouw verzekeringsnummer
– Jouw geboortedatum
– De datum van de behandeling
– De behandelaar
– Een korte omschrijving van de behandeling, in dit geval cranio sacraal therapie en de desbetreffende prestatiecode.
– De kosten van het consult

Verstrekking aan derden
Craniopraktijk Nadja Brouwer verstrekt gegevens aan derden uitsluitend en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de behandelovereenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact, dan verwijderen wij deze informatie.

Cookies

Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies
Craniopraktijk Nadja Brouwer gebruikt geen permanente cookies of vergelijkbare technieken.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Ik raad je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Craniopraktijk Nadja Brouwer behoud zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Je wordt geadviseerd om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Heeft u nog vragen omtrent bovenstaande, aarzel dan niet om contact op te nemen met Craniopraktijk Nadja Brouwer.